Eg er usamd, nei vent, eg er HEILT usamd?

Spørjegransking

Eg svara idag på ei spørjegransking på Internett. Til eitt av spørsmåla var det fire svaralternativ: “helt uenig”, “uenig”, “enig” og “helt enig”. Kan nokon fortelje meg skilnaden på det å vere “usamd” og det å vere “heilt usamd”?